Chong chóng cầu vồng 8 cánh đường kính 30cm
50,000đ
Chong chóng cầu vồng 8 cánh đường kính 50cm
90,000đ
Chong chóng cầu vòng 8 cánh đường kính 26cm
40,000đ
Chong chóng cầu vồng 3 tầng đường kính 50cm + 40cm + 25cm
210,000đ